O nás Technická správa budov Elektroinštalácie DDD Referencie Kontakt

Technická správa budov

Technická správa budov prináša praktické riešenia v oblasti facility management, teda služby, ktoré súvisia s prevádzkou a správou nehnuteľností a majetku. Od klientov preberáme podporné nevýrobné činnosti, akými sú napríklad technická správa, upratovanie, ochrana, recepčné a poštové služby, odpadové hospodárstvo, manažment energetiky, činnosti v oblasti ochrany životného prostredia atď. Ide o akékoľvek aktivity, ktoré priamo nesúvisia s hlavnou činnosťou našich klientov, t.j. neprinášajú zisk. Naším hlavným cieľom je zlepšovanie kvality a prostredia vášho objektu, optimalizácia cien za poskytované plnenia a služby a predovšetkým starostlivosť o vašu nehnuteľnosť. Garantujeme bezpečné a prehľadné spravovanie finančných prostriedkov a spoľahlivé zabezpečovanie plnení a služieb tak, aby Vaša nehnuteľnosť bola bezproblémová.

Základným účelom technickej správy objektov je zabezpečenie ich bezvadného chodu, a to jednak po technickej ako aj právnej stránke, nakoľko legislatíva presne stanovuje jednotlivé technické úkony, ktoré je potrebné na objekte vykonávať.

Tieto úkony môžeme zhrnúť do troch základných častí, v ktorých naša firma poskytuje svoje služby:
- bežná údržba a prevádzka
- revízna činnosť
- technická administratíva

Bežná údržba a prevádzka

- nepretržitá prevádzka a údržba technologických zariadení, stavebných častí objektu a spoločných priestorov
- pravidelná kontrola a vyhodnocovanie stavu objektu
- obsluha energetického velína objektu, kontrola riadneho chodu technologického zariadenia
- realizácia plánovanej kontroly a údržbovej činnosti stavebnej časti objektu a plánované kontrolné a údržbové činnosti technologických zariadení
- údržba koncových prvkov zdravotných inštalácií a osvetlenia
- zásobovanie údržbovým materiálom
- čistenie technologických zariadení
- zaistenie údržbového materiálu vrátane ekologickej likvidácie odpadov
- a iné ...

Revízna činnosť

- revízia elektrozariadení a revízia elektrických spotrebičov
- revízia trafostaníc
- odborná prehliadka kotolne
- revízia detektorov a rozvodu plynu
- revízia regulačnej stanice typu stl/ntl
- revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
- revízia elektro-požiarnej signalizácie
- revízia elektronického zabezpečovacieho systému
- revízia výťahov a eskalátorov
- kontrola nájomníkov, či uskutočňujú revíznu činnosť na svojich zariadeniach - a iné ...

Technická administratíva

- technická dokumentácia spracovanie plánu údržby, opráv a investícií na nasledujúci rok, ...)
- spracovanie a vedenie predpísaných prevádzkových dokladov
- optimalizácia a energetický management (optimalizácia spotreby energií a médií, dodržovanie smerníc pre ochranu životného prostredia, ...)
- garančné závady (uplatňovanie a kontrola odstraňovania garančných závad objektu, ...)